Prekėms, kurioms yra suteikiama gamintojo garantija, terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių kortelėje bei detalizuojami pirkimo-pardavimo dokumente arba garantiniame talone. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pardavimo datos.

Prekes garantiniam aptarnavimui pristatykite į UAB EG Solutions. Prekes galite pristatyti patys arba naudodamiesi kurjerio paslaugomis.

Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.

Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos garantiniame talone ir prekės naudojimo instrukcijoje. Pristatant prekę į garantinį centrą, būtina pateikti visus gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus, prekės pirkimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą, jei tokia buvo išrašyta), kuri kartu yra ir prekės garantinis talonas. Prekė turi būti pristatyta pilnos komplektacijos – t.y. tokios komplektacijos, kad ją būtų galima įjungti (turi būti pateikiama prekė ir jos maitinimo šaltinis).

Garantija nesuteikiama tokiais atvejais:

  • prietaisas naudotas nesilaikant eksploatavimo sąlygų, numatytų instrukcijoje;
  • prietaisas mechaniškai arba kitaip pažeistas;
  • gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių (dėl kliento ar nesant jo kaltės);
  • naudojant prietaisą ne pagal paskirtį;
  • gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
  • gedimams, kuriuos sukėlė stichinės nelaimės (žaibas, potvynis ir pan.);
  • gedimams, kai nustatomi prietaiso perkrovimo požymiai;
  • gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;
  • jei prietaisas buvo remontuotas licenciją šiems darbams neturinčios bendrovės ar nekvalifikuoti (neatestuoti ar nesertifikuoti) asamenys, neturintys teisės teisės atlikti tokio pobūdžio darbus;
  • jei įrenginys buvo ardytas ar kitaip paveiktas;
  • laiku neatlikus privalomų profilaktinės priežiūros darbų, jei gamintojas taip nurodė.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į servisą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;
 • suremontuotoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;